Plan- och riktlinjer godkända 2009

Plan och riktlinjer för Svenska Exmoor
Avelsförenings (SEAF) verksamhet som dotterförening till Exmoor Pony Society i England

I. Organisation

Svenska Exmoor Avelsförening (SEAF) är en ideell förening, som verkar för att bevara den utrotningshotade ponnyrasen Exmoor och för att bevara dess ursprungliga utseende och goda temperament. SEAF är dotterförening till Exmoor Pony Society (EPS) samt medlem i Svenska Ponnyavelsförbundet och Svenska Hästavelsförbundet.

1.1 Ekonomiska resurser

SEAF finansierar sin verksamhet främst genom medlemsavgifter och i viss mån genom olika aktiviteter såsom utställningar och kurser.

1.2 Styrelse

I styrelsen ingår minst fem ordinarie ledamöter och minst två suppleanter.
Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs enligt stadgarna på föreningens årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. SEAF har ingen anställd utan styrelseledamöterna utför ordinarie kansliuppgifter. Handlingar som rör registrering finns hos aktuell registrator och övriga handlingar hos aktuell sekreterare, se aktuell styrelse på hemsida: www.123minsida.se/exmoorponny. Om nuvarande registrator skulle bli tex sjukskriven tar annan i styrelsen över, flera av dem har förut varit registrator. Överlämnandet av handlingarna sker oftast vid personligt möte och muntlig redogörelse för hur uppgifterna skall skötas ges. Styrelsens ledamöter ansvarar för föreningens medlemsblad Exmoor Nytt samt för hemsidan.

1.3 Beslut om stambokföring och registrering

Beslut om införande i grundstambok av Exmoorponny fattas av EPS (Exmoor pony society) godkänd inspektör. Exmoorponnyn visas på inspektion som föl bredvid sin moder eller vid sjukdomsfall som ettåring. Språngsedel skall lämnas till SEAF och EPS. Det finns fyra sektioner i stamboken; Full stud book, X-register, part bred och Exmoortype. Hästpass skall utfärdas till varje registrerad häst enligt Kommissionens förordning (EG) 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur. EPS utfärdar hästpass till våra Exmoorponnyer, alla sektioner och sänder dem till vår registrator för införande av ett svenskt registreringsnummer och stämpel. Krav för införande i svensk Riksstambok (RE) är att Exmoorstoet är godkänt vid inspektion, har ett hästpass från EPS, full stud book och visas vid svensk avelsvärdering vid lägst tre års ålder. Värdebokstav utdelas vid visande med föl vid sidan. Hingst skall vara godkänd av EPS vid särskild hingstinspektion. Endast hingstar införda i full stud book kan bli godkända för avel. Värdebokstav utdelas pappersvägen. Bokstaven kan höjas för stoet/hingsten när avkommor visas på premiering och utställning.

1.3.1 Överklagande

I de fall beslut om stambokföring eller registrering går den klagande emot, kan beslutet överklagas till EPS’s besvärsnämnd. I skrivelsen skall den klagande ange det beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och de omständigheter som åberopas till stöd för begäran om ändring. I beslutet skall anges hur överklagande till besvärsnämnden skall ske.

Besvärsnämndens beslut skall vara skriftliga och innehålla en utförlig redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet. I de fall besvärsnämndens beslut går den klagande emot ska denne erhålla motivering till beslutet samt, när beslutet delges, erhålla upplysningar om:

- att beslutet kan överklagas om klaganden anser att stambokföringen, registreringen eller handläggningen av ärendet eller frågan inte har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer,

- att överklagandet skall ske till Jordbruksverket i enlighet med 15§ förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m., och

- vad en klagande har att iaktta, enligt 2 § lagen (1986: 1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande skall kunna tas upp till prövning.

1.4 Förvaltningslagens tillämplighet

Förvaltningslagen (1986:223) skall gälla i frågor som rör parts rätt att få del av uppgifter, om jäv, om motivering av beslut och om underrättelse av beslut.

2. Ickediskriminering och offentlighet

Grundprincipen vid tillämpningen av dessa regler skall alltid vara principen om ickediskriminering av hästägare, uppfödare eller föreningsmedlem. Uppgifter om införande i stambok är offentliga uppgifter. Varje år skall en förteckning över införda hästar på lämpligt sätt publiceras.

3. Rasbeskrivning

Som stamboksberättigad (full stud book) Exmoor räknas den individ vars härstamning på alla håll i obruten följd går tillbaka till ponnyer införda i den engelska stamboken, (full stud book). SEAF´s rasstandard är en anpassad översättning av den engelska moderföreningens rasstandard.

Storlek: Vanligtvis B-ponnymått (107,1-130,0cm), men både större och mindre individer förekommer.

Rastyp: Genuin ponnykaraktär, härdig och stark. Kraftfull och vaken med harmoniskt uppträdande. Mjölfärgad runt ögon och mule och ljusare vid ljumskarna. Utstående "paddögon", s.k. "toad eyes".

Huvud och hals : Korta och rättuppstående öron. Välformat vackert huvud. Konvex noslinje accepteras ej. Bred panna, stora utstående ögon som sitter brett isär. Vida näsborrar. Grov och välmusklad hals och nacke. Rejäl grovlek premieras. Något lågt ansatt hals accepteras.

Bog : Lång och väl liggande.

Bröstkorg: Djup och bred mellan och bakom frambenen. Långa väl välvda revben, som sitter långt isär.

Ryggen : Stark överlinje. Bred och jämn över ett något sluttande kors.

Benen : Rena och grova med korta skenor och kotor. Vek kota accepteras ej. Frambenen korrekta, väl åtskilda och ansatta. Något tåvitt framställ accepteras. Bakbenen väl åtskilda, nästan lodrätt linje från has till bärbensknöl. Hasen väl inskenad. Någon vinkling i hasen accepteras.

Rörelser : Jämna och vägvinnande, s k flytande ("smooth") rörelser utan överdrivet höga lyft. Näst intill markbunden. Rörelser på två spår är viktigare än schvung i steget.

Hårremmen : Tät. På sommaren kort och blank. På vintern korta, ulliga underhår täckta av längre feta överhår.

Färgen : Alla nyanser av brun tillåtna. Mjölig färg runt ögon och mule. Ljusare färg på insidan av lår och ljumskar. Inga vita tecken får förekomma. Ej heller för mycket vita tagel i man och svans eller vita hovar/sulor. Enstaka vita hår dock tillåtna.

Karaktär: Energiskt och härdigt intryck med en hållning som visar på balans och harmoni i rörelsen. Stark konstitution.

Exempel på allvarliga fel : Små, tätt sittande ögon som ej är utstående. Felaktigt bett. Gracila extremiteter. Tåtrånghet. Flata revben.

4. Avelsmål och antal avelsdjur

4.1 Avelsmål

SEAF:s avelsmål är en rastypisk Exmoorponny som är särskilt lämplig som familjehäst, både att rida och att köra, för såväl barn som vuxna. SEAF lägger särskilt stor vikt vid Exmoorponnyns utmärkta temperament, vilket är en förutsättning for ovanstående.

4.2 Avelsplan

SEAF’s avelsplan är att på bästa tänkbara sätt och med stöd och rådgivning från EPS, främja exmorstammen i Sverige.

4.3 Antal avelsdjur

Idag (2008) finns det ca 100 Exmoorponnyer i Sverige. Antal hingstar (2009) med avelslicens var fem stycken godkända av EPS. Antal stamboksförda ston fram till idag är ca ett fyrtiotal.

Import sker kontinuerligt, företrädesvis från England. Genom att SEAF följer moderlandets bestämmelser vad gäller rasstandard och härstamningskrav, inklusive den årliga fölinspektionen, består rasens avelsbas inte bara av den svenska Exmoorstammen utan också av det avelsmaterial som finns i övriga länder som följer moderlandets bestämmelser.

Seminverksamhet är tillåten.

5.

Identitet

5.1 Identifiering

En Exmoorponny identifieras med angivande av kön, färg och virvlar samt mikrochipsmärkning eller för ponnyer födda före 1994 även brännmärkning. Stambok/register skall innehålla följande uppgifter, som även återges i identitetshandling:

- Rastillhörighet, identitetsnummer, namn, födelseår, signalement enligt föregående stycke, härstamning, uppfödare, ägare och tillhörighet i grundstambok/register.

                        5.2 Identitetskontroll

Föl skall identifieras vid moderns sida av godkänd kontrollant, som ifyller konturdiagram på av EPS godkänt identitetsformulär samt märker med mikrochip.

Begärs registrering av ponny som inte identifierats vid moderns sida, skall av id-kontrollant ifyllt identitetsformulär åtföljas av utredning rörande härstamningen. I tveksamma fall äger EPS/SEAF rätt att föranstalta om blodtypning på hästägarens bekostnad. På samtliga hingstar som godkänds för avel av EPS’s hingstnämnd tas tagel från manen för DNA-test.

5.3 Identitetshandling/Hästpass

                        Identitetshandling utfärdas på av EPS godkänt formulär. Är ponnyn identifierad av godkänd kontrollant skall dennes rapport ingå. Hästpass utfärdas i enlighet med Komminssionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/407/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur.
SEAF använder sig av moderstambokens UELN 826025. Om ansökningar kommer in som inte är kompletta skickas två påminnelser till hästägaren med en månads mellanrum. Av den andra
påminnelsen framgår att ärendet, om det inte kompletteras, kommer att avgöras i befintligt skick eller skickas tillbaks.


6. Härstamning
6.1. Antal led i härstamningen
SEAF har inga krav på ett visst antal generationer i härstamningen, eftersom EPS’s grundstambok är sluten.

6.2. Överensstämmelse med originalstambok
SEAF följer alla bestämmelser som gäller i rasens moderland avseende rasstandard och härstamningsregler, inklusive fölinspektion varje år. Vuxna ston bedöms dessutom i samband med svensk avelsvärdering.

7. Registrering
7.1. Ansvarig registrator/stambokförare
Ansvarig registrator är Svenska Exmooravelsföreningen. Ansvarig stambokförare är EPS.

7.2 Beslut om stambokföring och registrering
Rutinbeslut om registrering skall fattas av SEAF’s registrator med stöd av insänd betäckningsrapport/språngsedel. Kontroll att uppgifterna stämmer mot språngrulla sker. Betäckningsrapporten/språngsedeln skall vara undertecknad av hingsthållaren och underskriven av stoägaren. Övriga beslut tas i styrelsen. Rutinbeslut om stambokföring fattas av EPS’s utsända inspektörer.

7.3. Kontroll av registrering
Alla betäckningsrapporter från de hingstar som är införda i Riksstambok skickas senast den 30 september betäckningsåret till SEAF’s registrator. Året därpå infordras uppgifter på resultaten av betäckningarna. När sedan registreringsansökan (baksidan av betäckningsrapporten) inkommer finns alla data och kontrolleras av registrator.

Registrator arkiverar för föreningens räkning samtliga betäckningsrapporter, språngrullor, registreringsansökningar och underlag, protokollskopior från avelsvärderingar, hästbedömningar och utställningar samt övriga resultat som ingår i avelsvärderingen.

Betäckningsrapport skall även insändas till EPS, särskilt block från dem.

8. Grundstambok "The Stud Book of the Exmoor Pony Society"
8.1 Krav för införande i stambok, alla sektioner : Ponnyn skall se ut som en Exmoorponny och någon del av härstamningen ska vara känd. Kraven höjs med sektionerna.

8.1.1 Grundstambok Avd I : Full stud book. Alla ponnyer som godkänts vid inspektion som föl och som har föräldrar i samma avd, samt att fadern godkänts av EPS som avelshingst.

8.1.2 Grundstambok Avd II : X-register. Båda föräldrarna är med i full stud book, men individen godkändes inte vid fölinspektionen. De som inte godkännes som föl kan i vissa fall få en chans till som ettåring om inspektör önskar detta.

8.1.3 Grundstambok Avd III: Part Bred. Exmoorponnyer med en förälder i full stud book.

8.1.4 Grundstambok Avd IV: Exmoortype. En del av härstamningen är känd och ponnyn har de typiska kännetecknen för en Exmoor, man kan se att det är en Exmoor.

9. Svensk Riksstambok
9.1 Krav för införande i svensk Riksstambok : Hingst - minimiålder 2 år. Skall vara stambokförd i EPS’s Grundstambok Avd.I samt godkänts vid hingstinspektion utförd av EPS’s godkänd hingstnämnd. Denna införs i svensk Riksstambok och erhåller RE-nummer och senare värdebokstav, se punkt 1.3. Bruksprov skall utföras före andra betäckningssäsongen, genom att visas riden eller körd på antingen anordnad hingstpremiering, i rid- eller körklass på Exmoorriks eller på lokal tävling i LD hopp, LC dressyr eller lätt dressyrkörklass. Intyg från domare/tävlingsansvarig att ponnyn gått Clear Round krävs.

Sto - Skall vara stambokförd i EPS´s Grundstambok Avd. I . Stoet kan visas från 3 års ålder för att erhålla RE nummer vid svensk avelsvärdering, dock utan att tilldelas värdebokstav. Minimiålder för värdebokstav : 4 år med föl vid sidan. Höjning sker när avkommor visas.

10. Svenskt register: Alla pass som EPS utfärdar skickas till SEAF för ett införande av svenskt registreringsnummer innan de sedan skickas ut till ägarna.

11. Ridponnyavel. SEAF stödjer att Exmoorponnyer används i ridponnyavel.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Louise Rundell | Svar 16.01.2011 18.25

Jättebra att våra plan och riktlinjer är tillgängliga för alla!

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

03.02 | 14:47

Läs & kom med nya inhögg till våran blogg. Svenskaexmoorer. Nouw.com hade varit kul om vi kunde få våran blogg mer activ samt marknadsföra våran hemsida😃

...
21.01 | 10:39

Hej Josefin, det finns några ponnyer till salu i olika åldrar och storlek. Har du någon mailadress vi kan kontakta dig på?
Mvh Styrelsen gm Louise Rundell

...
21.01 | 08:27

Är det någon som har en ponny till salu? helst en exmoorponny.

...
13.01 | 16:43

Är du intresserad av att få ett lån hos oss? Om jag är korrekt kontakta vår email för detaljer email: honeywell240@gmail.com

Hur ansöker jag? Vänligen fyll i detta ansökningsformulär nedan till det här e-postmeddelandet: honeywell240@gmail.com

LÅNEANSÖK

...
Du gillar den här sidan